ALLMÄNNA VILLKOR 

för uthyrning av personlarm från Transfer Security in Sweden AB

§1 TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER

Dessa allmänna villkor tillämpas vid uthyrning av den utrustning (”Hyresobjekt”) samt tjänster som framgår av det avtal om personlarm (”Avtalet”) som träffats mellan Transfer Security in Sweden AB (”Uthyraren”) och hyrestagaren (”Hyrestagaren”). Parterna benämns gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”.

Dessa allmänna villkor gäller om inget annat skriftligt avtalats mellan Parterna.

§2 AVLÄMNING, MOTTAGANDE OCH ÅTERLÄMNING

Hyresobjektet sänds per post till Hyrestagaren omgående efter beställning. Det åligger Hyrestagaren att utföra mottagningskontroll och att utan
dröjsmål skriftligen underrätta Uthyraren om eventuella fel och brister i Hyresobjektet. Uthyraren ansvarar för alla kostnader för Hyresobjektet fram
till den tidpunkt då Hyresobjektet ställts till Hyrestagarens förfogande och Hyrestagaren ansvarar för alla kostnader för Hyresobjektet från denna
tidpunkt. Risken för Hyresobjektet övergår till Hyrestagaren när Hyresobjektet ställts till Hyrestagarens förfogande enligt ovan. Hyrestagaren ska
vid Hyreskontraktets utgång återlämna Hyresobjektet till Uthyraren. Hyresobjektet ska anses återlämnat när Uthyraren kontrollerat och godkänt
Hyresobjektet. Vid återlämnade ska Hyresobjektet, med hänsyn till normal förslitning, vara i gott skick. Om Hyresobjekt uppvisar onormalt slitage
äger Uthyraren rätt att återställa Hyresobjekt på Hyrestagarens bekostnad.

§3 HYRESTID

Hyrestiden startar på startdagen som anges i Avtalet och löper därefter i 36 månader.

§4 ÄGANDERÄTT

Hyresobjektet är Uthyrarens egendom och Hyrestagaren förvärvar genom Hyreskontraktet inte äganderätt härtill. Hyresobjektet får inte nyttjas av
annan än Hyrestagaren eller hyras ut i andra hand.

§5 PRIS OCH BETALNING

Hyra utgår under hyrestiden enligt Avtalet. Hyran erläggs mot faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med referensräntan plus 8 %.  Fakturering: Sker i Abonnemangsform av 199 kr per månad under 36 månader. Debiteringen kommer att upphöra när kunden har skickat tillbaka larmet. Larmet ska skickas tillbaka med Sim kortet i, samt med tillbehör. Om kunden behåller larmet efter 36 månader, och inte har sagt upp avtalet, kommer debiteringen att fortsätta, med en uppsägning på 3 månader. Efter sista inbetalning så kommer avtalet avslutas.

Om kunden önskar säga upp avtalet inom 36 månader kan kunden använda sig utav exitplanen, varvid kunden blir fakturerad en avgift på 995 kr och avtalet avslutas när larmet skickats tillbaka.


§6 ANVÄNDNING OCH FÖRVARING

Hyresobjekt får endast användas för sådant ändamål och under sådana arbetsförhållanden för vilka det är avsett samt i enlighet med Uthyrarens
instruktioner.

§7 TILLSYN OCH VÅRD

Hyresobjektet ska vårdas väl av Hyrestagaren. Detta innebär bland annat att Hyrestagaren ska följa av Uthyraren lämnade instruktioner.

§8 ANSVAR

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjekt och för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada på Hyresobjekt
ska utan dröjsmål anmälas till Uthyraren. Vid förlust av Hyresobjekt som inte täcks av Uthyrarens försäkring har Uthyraren rätt till ersättning med
det fulla anskaffningsvärdet för Hyresobjekt. Hyrestagaren får inte, utan Uthyrarens skriftliga godkännande, reparera eller modifiera Hyresobjekt.
Om Hyresobjekt under Kontraktstiden behöver reparation, modifiering eller liknande ska Hyrestagaren utan dröjsmål underrätta Uthyraren om
detta. Vid onormalt brukande och/eller onormalt slitage av Hyresobjektet eller liknande samt om Hyrestagaren förfarit oaktsamt med Hyresobjektet
har Uthyraren rätt att på Hyrestagarens bekostnad utföra erforderliga åtgärder och om sådana inte är möjliga ska Hyrestagaren ersätta Uthyraren
för Hyresobjektets fulla anskaffningsvärde.

Uthyraren ansvarar för att Hyresobjekt är felfritt vid tidpunkten för avlämning enligt §2 ovan samt att Hyresobjekt uppfyller erforderliga
funktionskrav. Uthyraren är endast skyldig att ersätta Hyrestagaren för direkt skada som uppstår till följd av Uthyrarens vårdslöshet. Denna
ersättning är begränsad till 10 % av den totala hyressumman under kontraktstiden enligt Hyreskontraktet. Begäran om skadestånd ska, för att
kunna göras gällande mot Uthyraren, framställas skriftligen senast 7 dagar efter det att skadan upptäckts eller bort upptäckas. Uthyraren ansvarar
inte för indirekt skada såsom, men inte begränsat till, krav från tredje man, skada på grund av avbrott eller störning i industriell produktion, viten i
anledning av annat kontrakt i vilket Hyrestagaren är part, stillestånd, driftavbrott, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.

§9 FORCE MAJEURE

Part är befriad från påföljd på grund av underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Hyreskontraktet om fullgörandet hindras av omständighet
utanför Partens kontroll såsom, men inte begränsat till, myndighetsbeslut, krig, strejk och långvariga störningar i kommunikation. Denna
ansvarsbefrielse förutsätter, om inte uppenbart oskäligt, att Part utan dröjsmål underrättar den andra parten om omständigheten.

§10 FÖRTIDA UPPHÖRANDE OCH ÅTERTAGANDE

Part har rätt att säga upp Hyreskontraktet till omedelbart upphörande om den andra parten gör sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och inte
inom 3 dagar vidtar rättelse efter skriftlig erinran därom. Väsentligt kontraktsbrott är exempelvis att Hyrestagaren inte erlägger betalning inom
avtalad tid, inställer sina betalningar eller försätts i konkurs, hyr ut Hyresobjekt i andra hand eller på annat sätt väsentligen åsidosätter sina
skyldigheter enligt Hyreskontraktet eller dessa Allmänna villkor. Part har rätt att säga upp Hyreskontraktet till omedelbart upphörande om
omständighet enligt §9 kvarstår i minst 14 dagar. Om Hyreskontraktet upphör i förtid har Uthyraren rätt att omedelbart återta Hyresobjektet på
Hyrestagarens bekostnad.

§11 UNDERRÄTTELSER OCH REKLAMATION

Underrättelser och reklamation ska ske skriftligen och i enlighet med dessa allmänna villkor och vad som särskilt anges i Avtalet.

§12 ÅNGERRÄTT

I de fall Hyrestagaren är konsument tillämpas 14 dagars ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).
Blankett att använda återfinns på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se. 14 dagars fristen börjar löpa från det att Avtalet
signerats.

§13 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Svensk lag ska tillämpas på Hyreskontraktet. Tvist med anledning av Hyreskontraktet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

kontakt

Scroll to Top